2016-2018 Stratejik Planımız

painterTEGV 2016-2018 STRATEJİK PLANI

Gerekçemiz :

  • TEGV’in faaliyet gösterdiği son 20 yıl içinde Türkiye ekonomik ve sosyal bir değişim ivmesi yakaladı ve bu ivmenin özgüveni ile Cumhuriyet’in 100. yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girmek gibi iddialı ulusal bir hedef belirledi.
  • 2023 hedefine ulaşmak için insanlarımızın kaliteli ve eşit düzeyde eğitim alabilmesi gerek. Kaliteli eğitim, uluslararası kabul görmüş temel insan hakkıdır.
  • Yaratıcılık gibi üst düzey becerilerin kazanılabilmesi,  matematik, bilimsel okuryazarlık, okuma, anlama, dinleme, yazma ve sanatsal temel yetkinliklerin geliştirilmesine bağlı.
  • Kaliteli eğitim; 21. yüzyılda her bireyin başarılı ve mutlu bir hayat sürdürmesi için gerekli bilgi, beceri ve değerleri işaret ediyor. Temel beceri ve yetkinliklere sahip olmayan bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve toplumsal hayatta aktif ve yapıcı roller edinmeleri beklenemez.anim2
  • Vakfımız çocuklarımızın akılcı, bilimsel düşünen, sorgulayan, ayırımcılık yapmayan ve öz güveni olan bireyler olarak yetişmeleri için çalışıyor. 21. yüzyılın küresel, rekabetçi dünyasında, Türkiye ancak ve ancak eğitim açısından donanımlı nesilleri ile birlikte, barış ve refah içinde beraberce yaşayan, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunabilir.
  • Biz de bu anlayışla, varımızı yoğumuzu ortaya koymaya devam edeceğizBiz de eşit ve kaliteli eğitim hakkının en yoksun toplum kesimlerine ulaştırılması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü inanıyoruz ki; eğitim tek fırsat ve tek şanstır.

kiz2Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak; bu saptamalar ışığında 2016-2018 dönemine ait “Stratejik Planımız ve Yaklaşımımızı” oluşturduk, ufkumuzu açtık.

Stratejik Alan ve Amaçlarımız:

Özgün modelimiz en önemli gücümüz. Hedefimiz, bu modeli en etkin şekilde değerlendirmek. Bu amaç doğrultusunda stratejik alanlarımızı şu şekilde belirledik:

Eğitim Programları

Çocuklara öğrenme ve deneyimleme fırsatı vererek; kişisel ve kişiler arası iletişim yetkinliklerinin, bilimsel, teknolojik ve sanatsal yaratıcılıklarının ve toplam yaşam becerilerinin geliştirilmesi.

Etkinlik Noktaları

Etkinlik noktalarının sayısını ve çeşitliliğini arttırmadan, mevcut etkinlik noktalarımızın verimliliğini artırarak büyümek. Mekânlarda bağlayıcı ögeler kullanarak TEGV ruhunun hissedilmesini sağlamak.

Gönüllülük

TEGV’in başarı hikâyesinin kahramanları olan gönüllülerimizin donanımının, niteliğinin, derinliğinin, verimliliğinin ve katılımcılığının yükseltilmesi.

Kaynak

anim3 Projeler ve genel giderler için gerekli kaynağın; temel ilkelerimiz odağına sadık kalarak, yaratıcı ve esnek bir anlayışla, sürdürülebilir ve verimli kılınması, sağlanması ve artırılması,

Belirli kişi ve kuruluşlara ve/veya büyük kaynak etkinliklerine bağlılığı azaltmak amacıyla, kurumsal bağış portföyümüzü koruyarak, düzenli bireysel bağış oranının yükseltilmesi,

Eğitim konusuna duyarlılık gösteren ve bağışçı iklimine giren kitle dışındaki hedef kitleye, ihtiyaçları çerçevesinde hitap edecek, çekici ürünler geliştirerek gelirin artırılması.

İletişim

anim6Markamızın iletişiminin güçlendirilmesi, marka tanınırlığı, sevilirliği ve ayrışmasının sağlanması, TEGV’in “değer katan” bir marka olduğu algısının tüm paydaşlar nezdinde güçlendirilmesi, daha çok kişinin hayatına dokunulabilmesi.

Bilişim Teknolojileri

Teknolojinin misyonumuza ulaşmada etkili bir araç olarak kullanılması,

etkinlik noktası sayısını artırmadan, hedeflenen eğitim seviyesindeki çocuk sayısını artırmak için eğitimde teknoloji kullanımının artırılması, sanal ortamdan istifade edilmesi,

çocuk, gönüllü ve çalışanlarımızın gelişim ve kapasitelerini artırma konusunda teknolojiden yararlanılması.

İnsan Kaynakları

anim520 yıllık deneyimimizi, başardıklarımızı, başaramadıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı göz önüne alarak, kaynaklarımızı verimli kullanarak, varoluş nedenimizi kaliteden ödün vermeden sürdürmek için, organizasyon yapısı ve iş süreçlerini en verimli ve yalın şekilde kurgulamak ve işlemesini sağlamak.