Bağışçı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi

1. Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV” ve/veya ‘’Vakıf’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. İşbu metin çerçevesinde TEGV’e doğrudan maddi bağış yapan, TEGV ürünleri satın alan ve diğer şekillerde maddi destek veren kişiler bağışçılarımız olarak değerlendirilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TEGV ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

i. TEGV’e bağışta bulunduğunuz ve TEGV’den ürün satın aldığınız ödeme
kanalları (SMS, internet bankacılığı, banka havalesi vs.) ile bağlantılı
olarak aktarım yapan veya TEGV’e bağış sürecinin herhangi bir safhasında
destek veren üçüncü kişi firma/firmalar,

ii. İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,

iii. Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

iv. TEGV ile birebir kurmuş olduğunuz iletişim,

v. Tarafınızca internet ortamında veya başka biçimde alenileştirilen
bilgiler,

vi. TEGV’den ürün satın almak amacıyla iletişime geçilmesi,

Kişisel Verileriniz işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,

ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
işlenmesi,

iv. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması, ve

vi. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
menfaatlerimiz için zorunlu olması.

TEGV tarafından bağışçılarının Özel Nitelikli Kişisel Verileri
toplanmamakta, saklanmamakta ve işlenmemektedir.

 

3. Toplanan Bilgiler

Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, adresiniz ve iletişim bilgileriniz dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4’te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

 

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir:
i. Bağış çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu amaçla elektronik yollarla
veya telefon vasıtasıyla irtibat kurmak

ii. Yapılan bağışlara ilişkin bağış makbuzu düzenlemek ve söz konusu
makbuzu bağış sahibine göndermek ve saklamak

iii. Hukuken gerekli hallerde ve TEGV’in hak ve menfaatlerini korumak
amaçlı kayıtların tutulması

iv. Ürün satışı (nikah ürünleri ve diğer ürünler) gerçekleştirilmesi ve
bunlara ilişkin fatura düzenlemek, göndermek ve saklamak

v. TEGV ürünlerine ilişkin olarak elektronik veya diğer yollarla
bilgilendirme yapmak

vi. Bağışçılara vakfın faaliyetleri, düzenlemiş olduğu toplantılar,
etkinlikler vs. hakkında bilgi vermek

vii. Bağışçıya yapmış olduğu bağış tutarından ötürü teşekkür etmek,
teşekkür sertifikası göndermek; ve

viii. İyi örnek teşkil etmesi amacıyla bağışçının web sitemizde ve diğer
mecralarda (yapmış olduğu yardım ve bağış belirtilebilir veya
belirtilmeyebilir) yayınlanması

 

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEGV, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen
diğer hallerde (ve Madde 3’de belirtilen amaçlar çerçevesinde)
yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği (bulut
bilişim, e-posta ve diğer) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya
hizmet alınan finans kuruluşları, hukuk, kaynak yaratımı ve benzeri
alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama ve
TEGV’in faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü
kişilere (SMS ve e-posta gönderimi, CRM sistem desteği vb.) ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş
ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt
dışına) aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan TEGV’den talep
edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30
(otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer
yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve
zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da
tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici
belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman
değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile
ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve
anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve
bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi
içermesi gerekmektedir.

Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki
ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması
halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD,
flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen
kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Posta adresi :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Acıbadem Cd. Rauf Paşa Hanı Sk. No:4234660 Acıbadem, İstanbul

E- posta adresi :
tegv@tegv.org