Bağışçı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAĞIŞÇI/MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV’’ ve/veya ‘’ Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli bağışçı ve müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, TEGV ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:

i. Vakıf internet sitesi üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaretler,
üyelik, kayıt işlemleri ile bağış yapılması esnasında doldurulan belgeler
vasıtasıyla,

ii. Vakıf ya da üçüncü kişiler tarafından düzenlenen etkinliklerde ve/veya
vakfa ait bağış toplama noktalarında doldurulan belgeler vasıtasıyla,

iii. TEGV Dükkân üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz alışverişler
vasıtasıyla,

iv. Çağrı merkezi aracılığıyla sözlü olarak veya Vakfa ait internet sitesi,
sosyal medya platformları ve benzeri kanallar aracılığıyla yazılı olarak
tarafımıza iletmiş olduğunuz öneri, talep ya da şikâyetler vasıtasıyla,

v. Tarafınızca doldurulan memnuniyet anketleri vasıtasıyla,

vi. Vakfın müşterileri/bağışçılarına ilişkin olarak hizmet aldığı ve iş
ilişkisi içerisinde anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde
belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,

ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan
veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir
başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
işlenmesi,

v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması ve

viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
menfaatlerimiz için zorunlu olması.

3. Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4’te belirttiğimiz
işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir:

i. Bağışçı ilişkisinin kurulması kapsamında ayni ve/veya nakdi bağış
yapılması (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, finans, işlem güvenliği
bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması ve ifası, meşru
menfaatlerimiz için zorunlu olması)

ii. Bağışçı ilişkisinin sürdürülmesi kapsamında yapılan bağışa istinaden
teşekkür sertifikası gönderilmesi (kimlik, iletişim, bağışçı işlem
bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

iii. TEGV Dükkân aracılığıyla ürün satışı gerçekleştirilmesi ve satın
alınan ürünlerin gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, işlem
güvenliği, müşteri işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Sözleşmenin kurulması
ve ifası)

iv. TEGV Dükkân aracılığıyla ürün satış sonrası destek hizmetlerinin
yürütülmesi kapsamında ürünlerin iade edilmesine ilişkin süreçlerin
yürütülmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği,
öneri/talep/şikâyet bilgileri) (Hukuki sebep: Sözleşmenin ifası, hukuki
yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve
korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişi tarafından
alenileştirilmiş olması)

v. Bağış yapılması ve TEGV Dükkân aracılığıyla yapılan alışverişler
akabinde finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu doğrultuda vergisel
ve diğer kanuni yükümlülüklerin (bağış makbuzu, satış faturası düzenlenmesi
ve saklanması dâhil olmak üzere) yerine getirilmesi (kimlik, iletişim,
finans, bağışçı işlem, müşteri işlem bilgileri), (Hukuki sebep: Kanunlarda
açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

vi. TEGV faaliyetleri çerçevesinde bağış teşvik ve ürün pazarlama
çalışmalarının yürütülmesi ve bu kapsamda elektronik yollarla veya telefon
vasıtasıyla irtibat kurulması (kimlik, iletişim, bağışçı işlem, müşteri
işlem, işlem güvenliği, pazarlama bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

vii. TEGV’e yapılmış olan bağışların ve bağışçıların tespiti, ilan edilmesi
ve bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama
faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik, iletişim,
bağışçı işlem, pazarlama bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza)

viii. TEGV Dükkân aracılığıyla yapılan alışverişlerin ve müşterilerin
tespiti, bu doğrultuda analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama
faaliyetlerinin planlanması ve icrasının yönetimi (kimlik, iletişim,
müşteri işlem, pazarlama, mesleki deneyim bilgileri), (Hukuki sebep: Açık
rıza)

ix. Bağışçılarımızın/müşterilerimizin memnuniyetini artırmak amacıyla
elektronik ve/veya fiziki ortamlarda memnuniyet anketleri düzenlenmesi,
(kimlik, iletişim, bağışçı işlem, müşteri işlem, mesleki deneyim,
pazarlama, öneri/talep/şikâyet bilgileri) (Hukuki sebep: Açık rıza)

x. TEGV web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları ve benzeri
kanallarla iletilmiş olan bağışçı/müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin
değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, (kimlik, iletişim, müşteri
işlem, bağışçı işlem, öneri/talep/şikâyet, sosyal medya hesap bilgileri)
(Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri
işlemenin zorunlu olması)

xi. TEGV bünyesinde gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilecek olan
etkinlik, proje, toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak duyuru ve
çağrıların yapılması, etkinlik davetiyelerinin, dergi, faaliyet raporu,
ajanda gönderiminin sağlanması (kimlik, iletişim, pazarlama bilgileri)
(Hukuki sebep: Açık rıza)

xii. Hukuki uyuşmazlıkların takibi ve giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi
(kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, bağışçı işlem, işlem
güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

xiii. Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin
yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi
verilmesi (kimlik, iletişim, müşteri işlem, bağışçı işlem, hukuki
işlem, işlem güvenliği, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep:
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

Ayrıca, ödeme işlemlerinin tamamlanması amacıyla ve TEGV’in iş ortağı
lisanslı şirketler tarafından kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz
(güvenlik tedbirleri çerçevesinde) işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEGV, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan satış, pazarlama, çağrı merkezi, müşteri/bağışçı ilişkileri, hukuk, muhasebe, yazılım, araştırma ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi), reklam, sosyal medya, halkla ilişkiler ve bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan TEGV’den talep
edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30
(otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından
belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve
zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da
tarafınızca TEGV’e daha önce bildirilen ve TEGV’in sisteminde kayıtlı
bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit
edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman
değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile
ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve
anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve
bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi
içermesi gerekmektedir.

TEGV başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki
ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması
halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD,
flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen
kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Posta adresi :
Kosifler İş Merkezi, İçerenköy Mah. Askent Sok. No: 3/A / K.10, 34752
Ataşehir /İstanbul

E- posta adresi :
tegv@tegv.org