Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV” ve/veya ‘’Vakıf’’) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. İşbu metin çerçevesinde TEGV’in işe alım süreci boyunca iş akdi kurma düşüncesi ile iletişime geçmiş olduğu kişiler çalışan adayı olarak nitelendirilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, TEGV ile yaptığınız işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

i. TEGV resmi internet sitesinde yer alan e-posta adresi üzerinden sağlamış
olduğunuz öz geçmişleriniz,

ii. İstihdam platformu olarak faaliyet gösteren üçüncü kişiler vasıtasıyla,

iii. Tarafınızca doldurulan bilgi formları,

iv. İnternet ortamında çalışma hayatınıza ilişkin ifşa ettiğiniz bilgiler

Kişisel Verileriniz’in işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki
gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,

ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız
halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir
başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

iv. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
işlenmesi,

v. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

vi. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

vii. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması, ve

viii. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
menfaatlerimiz için zorunlu olması,

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki
sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır.

 

3. Toplanan Bilgiler

Sizden topladığımız kişisel veriler (adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, iletişim bilgileriniz, dernek ve kuruluş üyelikleri ve/veya sivil toplum kuruluşu bünyesindeki tecrübelere ilişkin bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4’te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

 

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir:

 

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz işe alım süreciniz boyunca TEGV bünyesinde çalışan
yöneticilere CV yönlendirilmesi durumu dışında üçüncü kişi kurum ve
kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan TEGV’den talep
edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30
(otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından belirlenecek diğer
yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve
zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da
tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici
belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman
değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile
ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve
anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve
bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi
içermesi gerekmektedir.

Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki
ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması
halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD,
flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen
kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Posta adresi :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Acıbadem Cd. Rauf Paşa Hanı Sk. No:4234660 Acıbadem, İstanbul

E- posta adresi :
ik@tegv.org