Çocuk ve Veli Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV” ve/veya “Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verileri de kapsamaktadır.

TEGV’in faaliyetleri kapsamında eğitim verdiğimiz çocukların ve velilerinin kişisel verilerini işlememiz gerekmektedir. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı çocuk ve velilere ilişkin Kişisel Veriler olarak algılanmalıdır.

 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Çocuk ve veli Kişisel Verileri, TEGV ile yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

i. Çocukların eğitim gördüğü TEGV ile iş birliği içerisinde olan okullar,

ii. Çocuklar tarafından doldurulan çocuk bilgi formu ve ailesi hakkında
bilgilendirmede bulunduğu ölçme değerlendirme anketi,

iii. Veliler tarafından doldurulan veli kayıt izin belgesi,

iv. İnternet sitesi ziyaretleriniz, sizi tanımak için kullanılan çerezler,

v. Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki
gibidir:

i. Açık rızanızın bulunması,

ii. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

iii. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri
işlenmesi,

iv. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması, ve

vi. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru
menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz bakımından işlemeye ilişkin hukuki
sebep, açık rızanızın mevcut olmasıdır.

 

3. Toplanan Bilgiler

Sizlerden topladığımız kişisel veriler (sizin ve çocuğunuzun ad ve soyadı, iletişim bilgileriniz, çocuğunuzun eğitim ve sağlık bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), aşağıda Bölüm 4’te belirtilen işleme amaçlarımızla orantılıdır.

 

4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir:

i. Çocukların etkinliklerini planlamak;

ii. Vakfın faaliyetleri çerçevesinde çocuğun emniyetini sağlamak;

iii. Çocuğun herhangi bir sağlık sorunu var ise buna ilişkin olarak
etkinliklere uygunluğunu değerlendirmek;

iv. Çocuğun devamsızlığı ve ortaya çıkabilecek acil durumlara ilişkin
olarak irtibata geçmek; ve

v. Çeşitli kurumların veya TEGV’in etkinlikleri ile ilgili olarak
tarafınıza bilgi vermek.

 

5. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEGV, Kişisel Verilerinizi, açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen
diğer hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri
desteği (hosting, bulut bilişim) veren kuruluşlar, işbirliği yapılan
ve/veya hizmet alınan sigorta şirketi, hukuk ve benzeri alanlarda
destek alınan danışmanlık firmaları ve TEGV’in faaliyetleri ile ilgili
sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (SMS ve e-posta gönderimi,
CRM sistem desteği vb.)

ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişilere, iş
ortaklarımıza ve yetkili kurum ve kuruluşlara (yurt içinde veya yurt
dışına) aktarabilmektedir ve/veya erişime açabilmektedir.

 

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca
aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan TEGV’den talep
edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

i. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ii. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,

iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişileri bilme,

v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

vi. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması
hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30
(otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale
getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme,

viii. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma
Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer
yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve
zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta
(KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da
tarafınızca Vakfa daha önce bildirilen ve Vakfın sisteminde kayıtlı bulunan
elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici
belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman
değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile
ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla
gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen
haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka
ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve
anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya
başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve
bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi
içermesi gerekmektedir.

Vakıf başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede
ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak
sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki
ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması
halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD,
flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen
kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Posta adresi :
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Acıbadem Cd. Rauf Paşa Hanı Sk. No:4234660 Acıbadem, İstanbul

E- posta adresi :
tegv@tegv.org