Gelişim Alanları

TEGV Gelişim Alanları

TEGV, çalışmalarında gelişim basamakları açısından iki farklı dönemdeki çocuklarla bir araya gelmektedir. Bunlardan ilki genel olarak 6-12 yaşlar arasındaki dönem olan orta çocukluk iken, bir diğeri yaklaşık olarak 13 yaşından başlayan ve TEGV’in bir araya geldiği son sınıf düzeyi olan ortaokul 8. sınıfın tamamlandığı 16 yaşına kadar uzanan ergenlik dönemidir. TEGV Eğitim Programları, hedef kitlesi olan çocukların içinde bulundukları gelişim boyutlarını dikkate alarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu yolla çocukların 4 farklı boyut üzerinden gelişimleri desteklenmektedir. Bu boyutların her biri diğerleri ile ilişkilidir. Bazı beceri, öğrenme süreci ve deneyimleri sınıflandırmak hayli zordur; çoğu zaman aynı beceri birden fazla boyut ile ilişkilidir.

Psikomotor / Fiziksel Gelişim

Fiziksel gelişim boyutu ile çocuğun her türlü bedensel büyüme ve olgunlaşma süreci kastedilmektedir. TEGV sunduğu eğitim programları ve spor olanakları ile çocukların bedensel sağlık ve iyi olma halleri ile yakından ilişkili olan fiziksel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Sosyal Gelişim

TEGV çocuk ve gençlerin topluluk içindeki olumlu deneyimlerinin sosyal gelişimleri üzerindeki büyük etkisini göz önünde bulundurarak onlara koruyucu, destekleyici ve geliştirici bir sosyal ortam sunma çabasındadır. Bu beceri alanı, bilgiyi başkalarına aktarma, başkalarından gelen bilgiyi yorumlama ve uygun bir şekilde cevap verme ile ilgili becerileri içerir. Toplumsal beceriler kişilerarası etkin iletişim için de önemli becerilerdir.

Akran ve yetişkinlerle olumlu iletişim, sosyal ipuçlarını anlama ve empati, başkalarına saygı, öz güven, öz sunum, iletişim, uyuşmazlık çözümü, uzlaşma, işbirliği, yardımlaşma, grup çalışması, uyum sağlayabilme, liderlik, yurttaşlık becerileri

Bilişsel Gelişim

Bilişsel gelişim, bireylerin bilgi edinmeleri, bu bilgiyi yapılandırmaları ve uygun şekilde kullanmaları ile ilişkili tüm süreçleri kapsamaktadır. Deneyim, sosyal geçiş, olgunlaşma ve dengeleme gibi öğelerle gelişir. Bu beceri alanı, düşünme, muhakeme etme ve benzeri zihinsel yeteneklerin geliştirilmesini amaçlayan bilgi ve becerileri içerir.

Dikkat, algılama, hafıza, mantık yürütme, analiz etme, eleştirel düşünme, karar verme, hedef koyma, yaratıcı düşünme, problem çözme, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı, planlama ve organizasyon, stratejik düşünme, eleştirel düşünme vb. beceriler ile derinlemesine bilgi edinme

Duygusal Gelişim
Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim olarak tanımlanan duyguların algılanması ve anlamlandırılmasına ilişkin tüm süreçler bu boyutta incelenir.  Duygusal boyut sosyal ve bilişsel boyutlar ile sıkı bir ilişki içindedir. İletişim gibi konulara ilişkin beceriler bu boyut altında yer alır.

Duyguları tanıma ve ifade etme; duygu ve davranışları yönetme, çatışma çözümü, değer verme, iç motivasyon, azim

Değerler Gelişimi

TEGV misyonu, kurumsal ve etik değerleri ile ilişkili olarak ve bir sivil toplum kuruluşu olarak, toplumsal uzlaşı, birliktelik duygusu, kültürel mirasın ve doğanın korunmasının değerler eğitimi ile gerçekleşeceğine inanır ve bu alanda yapılandırılmış çocuk ve gönüllü etkinlikleri sunar.

Çevre bilinci, farklılıklara saygı, adalet, eşitlik, insan ve çocuk haklarına saygı, sanat, kültür, ekoloji, barış