Komiteler ve Kurullar

KOMİTELER VE KURULLAR

Kurumsal Yönetişim Komitesi Üyeleri :

Cengiz Solakoğlu

Oktay Özinci

Özalp Birol

 

Kurumsal Denetim Komitesi Üyeleri :

Hüsnü Okvuran

Şirzat Subaşı

 

Etik Komitesi :

Prof. Dr. Levend Kılıç

Prof. Dr. Sami Gülgöz

Nesteren Davutoğlu

 

Yüksek Danışma Kurulu :

Prof Dr. Yılmaz Büyükerşen

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu

 

Denetim Kurulu :

Asil Üyelik:

Nevzat Tüfekçioğlu

Füsun Akkal Bozok

Kemal Uzun

Yedek Üyelik:

Aka Gündüz Özdemir

Nadir Özşahin

Mustafa Dandik

 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kurumsal Yönetişim Yönetmeliği

1.GİRİŞ

1995 yılında kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı geçen 22 yıl içerisinde sürekli gelişmiş ve kendi kültürüne sahip itibarı yüksek bir kurum olarak toplumda kendine yer edinmiştir. Amacımız vakfımızın sürdürülebilirliğini perçinlemek ve Devletin verdiği temel eğitime katkımızı önümüzdeki nesillere de aktarmaktır. Bunun için iki şeyi kusursuz olarak yapmalıyız: En önemli varlığımız olan itibarımızı tavizsiz uyguladığımız etik kurallar ile korumak; kurumsal yönetişim ilkeleri yardımı ile vakfın devamlılığını sağlamak.

Bunun için Yönetim Kurulu tarafından Vakıf Senedinde belirtilen Vakıf organlarına ek olarak Madde 12 kapsamında “Kurumsal Yönetişim Komitesi” ve “Etik Komitesi” kurulmasına karar verilmiştir.

 

TEGV KURUMSAL YÖNETİŞİM ŞEMASI:

yapi

 

2.YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Vakıf Resmi Senedi 10. Maddesi gereğince, Yüksek Danışma Kurulu Vakıf amaçlarına inanan gerek maddi gerek fikri katkıları ile amaca hizmet edebilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu’nca seçilen kişilerden oluşur. Üyelerin görev süreleri 2 yıldır. Yeniden seçilmeleri caizdir. Yılda en az 1 kere Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile davet edilen Kurul, katılan en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Vakfın çalışmalarını izleyerek tavsiyede bulunur.

 

3.YÖNETİM KURULU

Vakıf Resmi Senedimizin 9. Maddesi gereği Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

1. Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşur. Üyelik süresi 2 yıldır. Üyeler seçildikten sonra yapacakları ilk toplantıda Başkan ve Başkan Yardımcısını seçerler.

İki yılın bitiminde bu maddeye göre yapılan seçimle belirlenen Yönetim Kurulu’nun kura ile belirlenecek 5 üyesi, takip eden yılın bitiminde de diğer 6 üyesi yenilenir ve yenileme bu esasa göre devam eder.

Yönetim Kurulu Üyeleri ardı ardına tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu Başkanı 2 yıl için ve asgari 1 yıl görev yapmış üyeler arasından seçilir. Bir üye ardı ardına en çok 4 yıl Başkanlık görevini sürdürebilir. Başkanlığın, dönem içinde sona ermesi halinde yeni başkan seçilir ve eski başkan üyelik süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının artırılması, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelliler Kurulu’nca kararlaştırılır. Yeni üyelerin seçimi yenilenecek üyelerin seçimi gibidir. Yeni üyeler, eski üyelerden son yenileneceklerin yenilenme tarihinden bir yıl sonra yenilenir.

Yenilenmeye tabi üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.

Üyeliğin boşalması halinde seçim Yönetim Kurulu’nca kalan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile ve boşalmadan itibaren bir ay içinde yapılır. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.

Şu Kadar ki boşalan üyeliklerin sayısı Yönetim Kurulu toplantısını engelleyecek miktarda ise boşalan üyeliklere seçim doğrudan Mütevelliler Kurulu tarafından yapılır.

2. Yönetim Kurulu her ayın ilk haftası içinde Yönetim Kurulu Başkanınca onun bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya davet edilir. Başkan, gerekli olan diğer zamanlarda da kurulu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu’nun en az üç üyesinin talebi üzerine toplantıya davet zaruridir.

Yönetim Kurulu, toplantı yapılmaksızın mevcut tüm üyelerin imzalaması ile de karar alabilir. Muhalif olanlar bunu belirtirler.

Toplantı nisabı üyelerin yarıdan bir fazlası, karar nisabı katılanların çoğunluğudur. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin mazereti kabul edilmezse üyenin görevi sona ermiş olur.

Yönetim Kurulu Üyeliği gönüllü bir görev olup kendilerine huzur hakkı ve veya bu nitelikte sair bir ödenek ödenmez. İş bu fıkra hükmünün değiştirilmesi mütevelli heyetinin üye tam sayısının 4/5’inin oyu ile mümkün olabilir.

Yönetim Kurulu bu senette diğer organlar için öngörülen görev ve yetkiler dışında kalan bütün görev ve yetkileri haizdir. Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını üye adedi üç kişiden az olmamak ve asgari yarıdan fazlasının Yönetim Kurulu üyelerinden olması kaydı ile oluşturacağı bir icra komitesine devredebilir. İcra Komitesi Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasında aşağıdaki hususlar da yer alır.

 1. Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak, Vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak; şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak.
 2. Vakfın yıllık araştırma ve faaliyet programını hazırlamak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak;
 3. Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usullerini belirlemek ve harcamaları yapmak;
 4. Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek;
 5. Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, vakıf gelirlerinin artırılmasına ilişkin yatırım yapmak;
 6. Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek;
 7. Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirlemek, yönetmelikler hazırlamak ve değiştirmek;
 8. Vakıfça yapılacak ve yaptırılacak araştırmaların konularını belirlemek, yayınlanmasını ve ilgililere iletilmesini sağlamak;
 9. Kamuoyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak;
 10. Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlamak;
 11. Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunmak, yurt içinde ve yasalara uygun olarak yurtdışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak;
 12. Yüksek Danışma Kurulu üyelerini seçmek;
 13. Mütevelliler Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek, çağrı yapmak, gündemi belirlemek;

 

3. Aleyhine 8/4 fıkrada belirtilen nitelikte bir dava açılan Yönetim Kurulu Üyesinin, Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer. Beraat etmesi halinde yeniden Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilir.

 

4.İCRA KURULU

Vakıf Senedi Madde 9/2’ye göre Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını üye adedi üç kişiden az olmamak ve asgari yarıdan fazlasının Yönetim Kurulu üyelerinden olması kaydı ile oluşturacağı bir icra komitesine devredebilir. İcra Komitesi Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

5.KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetişim Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin değişim sürecine göre veya Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde yeni üyeler seçilir. Komite yılda dört defa toplanır ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

6. KURUMSAL YÖNETİŞİM KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

Kurumsal Yönetişim Komitesinin görevi Vakfın Vakıf Senedinin çizdiği çerçeve içerisinde şeffaflık, hesap verebilirlik esaslarına göre etik kurallar çerçevesinde profesyonel yönetim süreçleri ile etkin bir şekilde yönetildiğini gözetmek, uyarılar yapmak ve sonuçları Yönetim Kuruluna bildirmektir. Bu doğrultuda;

– Kurumsal yönetişim ilkelerinin uygulama şekline bakarak Yönetim Kuruluna iyileştirici önerilerde bulunur. Özellikle Bağışçı ve Kaynak Yönetim, İnsan Kaynakları, Saha Yönetimi, Bilgi Yönetimi (bilgi edinme, saklama, kurumsal hafıza) ve Sürdürülebilirlik Yönetimi süreçlerini izler.

– Mütevelli Heyeti, bağışçılar ve diğer paydaşlar ile bilgilendirme ve raporlamaların Kurumsal Yönetişim İlkeleri doğrultusunda yapıldığını gözetir

– Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Vakıf içerisinde geliştirilmesi ve benimsenmesi için çalışmalar yapar

– Dünyada Kurumsal Yönetişim İlkeleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek Yönetim Kurulunu bilgilendirir ve gerekirse önerilerde bulunur

7.ETİK DEĞERLER

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı genel kabul görmüş iş ve çalışma etiği kuralları çerçevesinde faaliyet gösterir. Ayrıca vakfın konusuna ve konumuna özel aşağıdaki esasları öncelikle ve özellikle gözetir.

BAĞIMSIZLIK: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, tüm kurum ve kişilerden bağımsızdır.

MİSYON ODAKLILIK: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, kaynaklarını Vakıf Senedinde yer alan temel amaçlar doğrultusunda kullanır.

ADALET, EŞİTLİK, HOŞGÖRÜ ve SAYGI: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, bütün çalışanlarına, gönüllülerine, çocuklarına, bağışçılarına ve diğer paydaşlarına adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Farklı düşünce ve inançlara saygı gösterilir. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem verilir.

GÜVENİLİRLİK: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tüm uygulamaları konusunda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyar. Paydaşlarının gizlilik kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmaz.

İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Sivil Toplum Kuruluşlarını paydaşı olarak görür; işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösterir.

HAKLAR & SORUMLULUKLAR: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tüm çalışmalarında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne titizlikle uyar.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının mütevellileri, yöneticileri, gönüllüleri ve çalışanları aktif sorumlu yurttaşlığın gereklerini yerine getirir.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden bugünün kaynaklarını etkin biçimde kullanmaya önem verir ve bu duyarlılığını tüm çalışmalarına yansıtır.

YENİLİKÇİLİK: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı sürekli gelişme ilkesi çerçevesinde yenilikçi bir yaklaşımı benimser, çalışmalarında özgün modeller geliştirir ve uygular.

8.ETİK KOMİTESİ

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Etik Komitesi üç yönetim kurulu üyesinden oluşur. Üyeler kendi içlerinden başkanı seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin değişim sürecine göre veya Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde yeni üyeler seçilir. Komite yılda dört defa toplanır ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

Etik Kurulunun kapsam alanı ve esasları Etik Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

9.HESAP VEREBİLİRLİK

Vakfın ilgili Kanun ve Yönetmelikler, Vakıf Senedi, Vakıf kural ve yönetmeliklerine göre yönetilip yönetilmediğinin denetimi Denetim Komitesi, İç Denetçi, bir Bağımsız Denetim Kurumu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından yapılır

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Denetim Komitesi iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin değişim sürecine göre veya Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde yeni üyeler seçilir. Komite yılda dört defa toplanır ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

Denetim Komitesinin kapsama alanı ve esasları Denetim Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

10.ŞEFFAFLIK

Aşağıdaki esaslar, yönetmelikler, çalışmalar ve raporlar Vakfın web sitesinde yayınlanarak kamu ile paylaşılır.

*Vakıf Senedi

*Mütevelli heyeti üyeleri hakkında bilgi

*Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgi

*Üst Yönetim hakkında bilgi

*Yıllık Faaliyet Raporları

*Denetim Raporları

*Kurumsal Yönetim Yönetmeliği

*Denetim Yönetmeliği

*Etik Yönetmeliği

11.DİĞER HÜKÜMLER

Bu Yönetmelikte yer almayan durumlarda yetkili karar organı Yönetim Kuruludur.

12.YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 27 Mart 2017 tarih ve 4 nolu kararı ile kabul edilmiştir.