yükleniyor

Algo Dijital Ölçme Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Algo Dijital Ölçme Değerlendirme Raporu Yayımlandı güneş amblemi.

2017 yılından bu yana yüz binlerce çocuğumuzu kodlama ile tanıştıran blok tabanlı kodlama oyunumuz Algo Dijital projemizin Ölçme Değerlendirme sonuçları, 24 Ocak Çarşamba günü Vanderbilt University'de gerçekleşen bir vaka çalışmasında sunuldu. Programımızın Ölçme Değerlendirme danışmanı Doç. Dr. Serkan Özel, hem teknoloji alanında yürütülen projelerimizi hem de bu projelerin çocuklarımız üzerinde yarattığı etkiyi, Ölçme Değerlendirme çalışmalarının raporuyla birlikte Vanderbilt University'de detaylı bir şekilde paylaştı.

Doç. Dr. Serkan Özel, Algo Dijital'in teknoloji tabanlı eğitimdeki önemini vurgulayarak, çocukların dijital becerileri ve algoritmik düşünme üzerindeki olumlu etkisini detaylı bir şekilde aktardı. Platformun sunduğu oyunlar ve eğitim içeriği ile sosyal olarak entegre bir öğrenme deneyimini teşvik ettiğini belirtti. Ayrıca, çocukların çizimlerinin yorumlanması ve dijital vatandaşlık testi sonuçları gibi analizlerle programın bilişsel ve yaratıcı becerileri geliştirmedeki etkinliğini gösteren içgörülerini paylaştı.

Algo Dijital Ölçme Değerlendirme danışmanı olarak Mart ayında yaptığı kapsamlı röportajda, projenin önemini ve katkılarını anlattı.

Uzun yıllardır Özgür Atölye, ALGO Dijital ve Tasarım Beceri Atölyeleri programlarımızın Ölçme Değerlendirmesini yapıyor, tüm bu programları yakından izliyorsunuz. Bu programlarda gözlemlediğiniz başarıları ve geliştirmeye açık bulduğunuz alanları bizimle paylaşır mısınız?

TEGV ile iş birliğimiz 2019 yılında başladığında, ilk projemiz için geliştirdiğimiz özel ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla bir temel attık. Farklı projelerle deneyimlerimiz genişledikçe, daha kapsamlı bir değerlendirme ihtiyacının farkına vardık. Her projenin kendi başarısını ölçmenin yanı sıra, TEGV'in geniş çaplı hedeflerine ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendirmek için geniş bir bakış açısına ihtiyaç duyduk. Bu amaçla, iki temel değerlendirme perspektifini benimsedik: Birincisi, her bir programın spesifik hedeflerine yönelik değerlendirmeler, ikincisi ise, TEGV programlarının katılımcı çocuklarda hedeflediği genel değişimler.

Bu programlar arasında, Özgür Atölye, ALGO Dijital ve Tasarım Beceri Atölyeleri gibi özgün programlarımız, çocukların hayatları üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu gözlemledik. Bu etkiler, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine, problem çözme becerilerini güçlendirmelerine ve dijital dünyada daha bilinçli hareket etmelerine yardımcı oldu. Ancak bu başarıların yanı sıra, programlarımızı daha da geliştirebileceğimiz alanlar olduğunu da fark ettik.

Özellikle, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik), hesaplamalı ve algoritmik düşünme gibi alanlarda programlarımızı gözden geçirerek, çocukların çağımızın gerektirdiği temel becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde güncellemek büyük fayda sağlayacaktır. Bu alanlarda yapılan güçlendirmeler, çocukların gelecekteki eğitim ve kariyer fırsatlarında daha rekabetçi olmalarını sağlayacak ve onları geleceğin zorluklarına daha iyi hazırlayacaktır.

Tüm programlarımızın, Türkiye'nin dört bir yanındaki dezavantajlı bireylere ulaşma kabiliyeti özellikle önem taşıyor. Bu başarı, programlarımızın etkisinin sadece katılımcılar üzerinde değil, aynı zamanda geniş topluluklar üzerinde de olumlu değişimler yaratabildiğini gösteriyor. İlerleyen dönemlerde, ölçme ve değerlendirme süreçlerimizi daha da geliştirerek, programlarımızın katılımcılar üzerindeki etkisini artırmayı ve genişletmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte, katılımcıların ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren, yenilikçi ve etkili programlar sunmaya devam edeceğiz.

Programlarımızın çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirirken kullandığınız ölçütler ve bu etkiyi ölçmek için kullandığınız yöntemler hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Programlarımızın çocuklar üzerindeki etkisini değerlendirirken, her programın özgü kazanımlarını temel alarak başlıyoruz ve bu kazanımları ölçmek için hangi yöntemlerin ve araçların en uygun olduğuna karar veriyoruz. Bu süreç, ön çalışmalarımı ve TEGV ekipleriyle yaptığımız toplantıları içerir; burada son revizyonlar yapıldıktan sonra uygulamaya geçiş planlanır. Örneğin, ALGO Dijital projesinde odaklandığımız ana hedeflerden biri dijital vatandaşlık becerilerini geliştirmekti. P.E.N.A. projemizde ise katılımcıların doğadan ilham alan tasarım çalışmaları aracılığıyla elde ettikleri kazanımları değerlendirdik ve çevresel tutumlarındaki değişiklikleri anketlerle ölçtük. Tasarım Beceri Atölyeleri'nde ise, öğrencilerin problem çözme ve yaratıcılık becerilerine odaklandık ve bu becerilerin tüm programlarımızda geliştirilmesi gereken temel beceriler olduğunu keşfettik. Şu anda, TEGV programlarının geneline hangi becerilerin yayıldığını belirleyerek, bu becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini her projede daha ileri taşımak istiyoruz.

Geçtiğimiz Ocak ayında programlarımızın Ölçme Değerlendirme sonuçlarını Vanderbilt Üniversitesinde sundunuz. Burada aldığınız tepkiler ve geri bildirimler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Programlarımızda en çok ne ilgi çekici bulundu ve neden?

Vanderbilt Üniversitesi'nde gerçekleştirdiğim sunumlar sırasında, ALGO Dijital projemiz başta olmak üzere TEGV ile yürüttüğümüz projeler önemli bir ilgi odağıydı. En çok dikkat çeken ve olumlu tepkiler alınan konu, üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin nasıl etkili bir şekilde işlediği ve sahadaki somut etkileriydi. Özellikle dezavantajlı gruplara ulaşma çabamız ve bu gruplardaki pozitif değişimleri sağlama sürecimiz, deneyimlerini paylaşan bir topluluk içinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Toplumsal eşitlik ve eğitimdeki erişim sınırlarını kaldırma çabalarımız, özellikle Metro Nashville Devlet Okulları bölgesinden katılan eğitim yöneticileri, ölçme-değerlendirme uzmanları ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü. Projelerimizin sayısı ve çeşitliliği, eğitimde fırsat eşitliği sağlama yönündeki çabalarımızı gözler önüne serdi ve bu konular hakkında derinlemesine sorular ve tartışmalar yaşandı.

ABD gibi demografik çeşitliliğin yoğun olduğu ve eşitlik konusunun temel bir mesele teşkil ettiği bir ülkede, TEGV ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ilham kaynağı olması ve fark yaratma potansiyeline sahip olması beni oldukça mutlu etti. Sunumlarım, bu bağlamda, katılımcılar arasında büyük bir merak uyandırdı ve TEGV'in çalışmalarının daha geniş bir kitleye ulaşmasında önemli bir adım oldu.


ALGO Dijital Projesinin hedef kitlesi de göz önüne alındığında, programın hangi gelişmeler yapılabilir ya da yeni yaklaşımlar denenebilir?

a. Kişiselleştirilmiş Öğrenme Rotaları: ALGO, öğrencilerin bireysel öğrenme stillerine ve hızlarına uyum sağlayarak daha etkili bir öğrenme deneyimi sunabilir.
b. Gerçek Dünya Bağlantıları: Projeler, gerçek dünya problemlerini çözmeye yönelik olabilir, bu da öğrencilerin öğrendiklerini nasıl uygulayacaklarını daha iyi anlamalarını sağlar.
c. Disiplinlerarası Yaklaşım: Kodlama ve dijital vatandaşlık derslerini diğer disiplinlerle bütünleştirebilir, bu da öğrencilere daha geniş bir perspektif ve beceriler arası bağlantılar kurma fırsatı sunar.
d. Yaratıcılık ve İnovasyon: ALGO, öğrencilere kendi projelerini tasarlama ve geliştirme fırsatı sunarak yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik edebilir.
e. Topluluk Katılımı ve İşbirliği: Proje bazlı yaklaşım, öğrencilerin topluluk sorunlarına çözümler geliştirmelerine olanak tanıyarak işbirliğini ve sosyal sorumluluğu teşvik edebilir.
Bu özellikler, ALGO Dijital projesinin diğer blok temelli kodlama ve dijital vatandaşlık eğitimlerine kıyasla daha derinlemesine ve kapsayıcı bir öğrenme deneyimi sunmasını sağlayabilir.

Algo Dijital Projesi'nin çocuklar üzerindeki etkisini ölçerken karşılaştığınız zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için kullandığınız stratejiler hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

ALGO Dijital projesinin çocuklar üzerindeki etkisini ölçme sürecinde karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri, projenin geniş kitleye ulaşması nedeniyle tüm katılımcılardan veri toplama sürecinde yaşanan zorluklardı. Bu zorluğun üstesinden gelmek için, bölgesel temsiliyeti dikkate alarak daha küçük bir örneklem grubundan veri toplama yoluna gittik. Bu strateji sayesinde, programın genel etkisini daha yönetilebilir ve etkili bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk.

Uzun vadeli bir çözüm olarak, ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini eğitim programlarımızın bir parçası haline getirme ve böylece tüm katılımcılardan düzenli olarak veri toplama işlemini daha entegre ve sistemik bir süreç haline getirme planları yapıyoruz. Bu yaklaşım, veri toplama süreçlerimizi daha kapsayıcı ve etkin bir şekilde yönetmemize olanak tanıyacak ve programlarımızın etkisini daha net bir şekilde görmemize yardımcı olacaktır. Bu şekilde, karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebileceğimize ve programlarımızın etkilerini daha doğru bir şekilde değerlendirebileceğimize inanıyoruz.

ALGO Projesi'nin ölçme değerlendirme sürecinde gözlemlediğiniz çocukların ilerleme düzeyleri hakkında bize bir örnek verebilir misiniz? Bu ilerleme, hangi alanlarda en belirgin olarak görülüyor?

ALGO Projesi'nin ölçme ve değerlendirme sürecinde elde edilen verilere göre, çocukların ilerleme düzeyleri özellikle dijital vatandaşlık ve kritik düşünme becerilerinde belirgin olarak görülüyor. Projeden elde edilen sonuçlara dayanarak, çocuklar arasında dijital vatandaşlık puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlemlendi. Bu, programın dijital vatandaşlık becerilerini geliştirme konusunda önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor.
Öğrenciler, dijital ortamlarda sorumlu davranışlar geliştirme, çevrimiçi güvenlik konularında bilinçlenme ve etik kullanım pratikleri konusunda ilerleme kaydetti. Kontrol grubu ile kıyaslandığında, Algo Dijital Projesi'ne katılan öğrencilerin dijital vatandaşlık puanlarında önemli bir artış gözlemlendi, bu da programın bu alandaki etkisini gösteriyor.
Program, öğrencilerin bilgiyi analiz etme, sorunları çözme ve mantıklı sonuçlara varma becerilerini geliştirmede de etkili oldu. Kritik düşünme puanları, öğrencilerin program süresince bu becerilerde gösterdiği ilerlemeyi yansıtıyor. Özellikle Tekirdağ'da hem kız hem de erkek öğrenciler arasında kritik düşünme puanlarının yüksek olması dikkat çekici.
Örneğin, Tekirdağ'da kız öğrenciler, dijital vatandaşlık puanlarında ortalama 8.80 ile erkek öğrencilere göre önemli bir fark yaratarak bu alanda belirgin bir ilerleme gösterdi. Aynı şehirde, hem kız hem de erkek öğrencilerin kritik düşünme puanları ortalama 10.00 olarak belirlendi, bu da öğrencilerin bu becerilerde önemli bir başarı elde ettiğini gösteriyor.
Bu sonuçlar, ALGO Projesi'nin dijital vatandaşlık ve kritik düşünme becerileri üzerinde pozitif bir etki yarattığını ve bu alanlarda öğrencilerin ilerlemesini sağladığını göstermektedir. Bu ilerleme, programın bu becerilere odaklanan kapsamlı ve bütüncül yaklaşımının bir sonucu olarak değerlendirilebilir.


Programlarımızın katılımcılar üzerindeki etkisini artırmak ve genişletmek için gelecek önerileriniz nelerdir? Hangi alanlarda yeni gelişmeler veya değişiklikler önerirsiniz?

Sunduğumuz değerli ve geniş kapsamlı programlar sayesinde, özellikle eğitime daha az erişim imkanı olan dezavantajlı gruplara ulaşmamızın önemli bir başarı olduğunu vurgulamak isterim. Daha iyi bir dünya hedeflerken, enerjimizi ve kaynaklarımızı nasıl daha etkili kullanabileceğimize dair sınırsız olanaklar görmekteyim. Bu bağlamda, programlarımızın katılımcılar üzerindeki etkisini maksimize etmek adına, daha geniş çaplı planlamalara gitmenin önemli olacağını düşünüyorum.

TEGV’deki çocuklar, sadece tek bir program için değil, uzun vadeli programlardan yararlanmak üzere geliyorlar. Çocuklar için tasarlanmış öğrenme rotaları oluşturarak ve bu yolları takip ederek, bu durumu büyük bir avantaja dönüştürebiliriz. Böylece her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına yönelik bir yol haritası sunabiliriz.

Ölçme ve değerlendirme sürecini daha eğlenceli ve uygulanabilir hale getirerek, bu süreci uygulanan aktivitelerin bir parçası yapmak, daha kaliteli veriler toplamamıza olanak sağlayacak ve gönüllülerimiz tarafından daha rahat benimsenecektir. Bu kapsamda, gönüllülerimize ölçme ve değerlendirme sürecinin nasıl uygulanacağı ve bu sürecin önemi hakkında eğitimler vermek, programlarımızın etkinliğini artırmada kritik bir rol oynayacaktır. Bu yaklaşımlar, programlarımızın etkisini artırmanın ve genişletmenin anahtarlarından bazıları olacaktır.

Bu başarıda katkısı olan herkesi tebrik ediyor ve birlikte daha fazla başarı elde etme umuduyla yolumuza devam ediyoruz.
Algo Dijital hakkında detaylı bilgi almak için Algo Dijital web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

10.05.2024
Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!