Ölçme Değerlendirme Yaklaşımımız

TEGV’de yapılan tüm etkinliklerin eğitimsel tüm girdileri ve çıktıları sistematik olarak izlenmekte, ölçülmekte ve değerlendirilmektedir.TEGV Eğitim Programlarının değerlendirmesinde, Kirkpatrik Eğitim Değerlendirme Modelinin ilk iki boyutu olan «tepki ve öğrenme» odağında gerçekleştirilir. Çocuklardaki davranış boyutundaki değişiklikler ise veli ve gönüllülerden alınan geri bildirimler ile araştırılır.

Verilerin toplanmasında ve yorumlanmasında karma araştırma (Mixed research method) yaklaşımlarından Yakınsak Paralel Desen (Convergent Parallel Design) benimsenmiştir.Tüm ölçme ve değerlendirme araçları (te etkinliklerin özellikleri dikkate alınarak geliştirmiştir. Bireysel çocuk değerlendirme formları, gönüllü, veli, öğretmen anketleri, etkinlik izlem formları, odak grup görüşme formları kullanılan araçlardır. TEGV’de kullanılan tüm yüz yüze ve uzaktan eğitim programlarında çocukların öğrenme ve tepki boyutlarında istatistiki olarak anlamlı etki bulunmuştur.