yükleniyor

Kişisel Verilerin Korunması

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖNÜLLÜ / GÖNÜLLÜ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV’’ ve/veya ‘’Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli gönüllülerimizi ve gönüllü adaylarımızı KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz, TEGV ile yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:

Gönüllü başvuru süreci kapsamında tarafınızca TEGV internet sitesi üzerinden doldurulan Gönüllü Başvuru Formu ve Gönüllü Taahhütnamesi vasıtasıyla,

TEGV’in üniversiteler, kamusal alanlar ve diğer ortamlarda açmış olduğu stantlarda, etkinlik noktalarında ve benzeri alanlarda sunulan sözlü ve/veya yazılı bilgiler vasıtasıyla,

TEGV faaliyetleri sırasında yapılan çekimler esnasında kullanılacak fotoğraf makinesi veya kamera vasıtasıyla,

Çağrı merkezi, e-posta, posta, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla ya da yüz yüze tarafımıza iletmiş olduğunuz öneri, talep ya da şikâyetler vasıtasıyla,

TEGV etkinlik noktalarında yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla,

Sizin için referans olan üçüncü kişiler ve kurulan yerel iletişimler vasıtasıyla,

Kurumsal gönüllülük kapsamında kurum yönlendirmesi vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir:

Vakfın amaçları doğrultusunda TEGV gönüllü adaylarının başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, (kimlik, iletişim, mesleki deneyim, öneri, talep ve şikayet bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Vakfın amaçları doğrultusunda TEGV gönüllü adaylarının başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, (ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

TEGV tarafından gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan etkinlik, gezi ve eğitim gibi faaliyetlerde yer alacak gönüllülerin ve görevlerinin belirlenmesi, (kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Vakfın gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin olarak olası bir sağlık (Covid-19 aşı kartı, PCR testi bilgileri de dâhil), güvenlik riski veya benzeri bir riskin bertaraf edilmesi amacıyla önlem alınması, gönüllülerin uygunluğunun değerlendirilmesi, (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Vakfın gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin olarak olası bir sağlık (Covid-19 aşı kartı, PCR testi bilgileri de dâhil), güvenlik riski veya benzeri bir riskin bertaraf edilmesi amacıyla önlem alınması, gönüllülerin uygunluğunun değerlendirilmesi, (sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

TEGV’in gönüllüleri aracılığıyla sunacağı hizmetlerin iyileştirilmesi, görevlendirmelerin ihtiyacı karşılayacak şekilde yapılabilmesi ve bu hususların Vakıf tarafından değerlendirilebilmesi adına gönüllüler ve ihtiyaca ilişkin tespit, analiz ve/veya raporlama çalışmalarının yürütülmesi, (kimlik, iletişim, mesleki deneyim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV bünyesinde çevrimiçi, yüz yüze veya sair şekillerde katılım sağlanacak olan etkinlik, proje, toplantı ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak bilgilendirme, duyuru ve çağrıların yapılması, (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Eğitim işbirlikleri çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşları, okullar ve benzeri kurumlar ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV faaliyetleri sırasında kaydedilen fotoğraf, video ve benzeri çıktıların tanıtım, duyuru ve benzeri iletişim amaçları ile kullanılması, (kimlik, iletişim, görsel kayıt bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

TEGV gönüllülerinin deneyimleri doğrultusunda gönüllü röportajları, gönüllü anı defteri ve benzeri yayınların hazırlanması ve yayımlanması, (kimlik, mesleki deneyim, görsel kayıt bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza),

TEGV web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallarla iletilmiş olan gönüllü ve/veya gönüllü adayı talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi ve takibinin sağlanması, (kimlik, iletişim, öneri/talep/şikâyet, sosyal medya hesap bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

TEGV tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında konaklama ve benzeri konulara ilişkin olarak rezervasyon yapılması, (kimlik, iletişim, yemek tercih bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

TEGV tarafından etkinlik, eğitim ve sair aktivitelerin gerçekleştirilebilmesi adına gönüllülere çevrimiçi görüşme, eğitim platformları veya benzeri uygulamalar üzerinde hesap tahsis edilmesi, (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Fiziksel mekân ve etkinlik noktası güvenliğinin sağlanması, (kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Hukuki uyuşmazlıkların takibi ve giderilmesi süreçlerinin yürütülmesi, (kimlik, iletişim, mesleki deneyim, hukuki işlem, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik, iletişim, mesleki deneyim, hukuki işlem, öneri/talep/şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEGV, kişisel verilerinizi, hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan çağrı merkezi, hukuk, muhasebe, iletişim teknolojileri ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere, TEGV sponsorlarına, sosyal medya şirketleri, prodüksiyon şirketleri, ajanslar, reklam şirketleri ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (SMS ve e-posta gönderimi, bulut bilişim, yedekleme, yazılım, eğitim platformu desteği veren firmalar ve benzeri, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları) ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan TEGV’den talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca TEGV’e daha önce bildirilen ve TEGV’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

TEGV başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Veri Sorumlusu : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Posta adresi : Kosifler İş Merkezi, İçerenköy Mah. Askent Sok. No: 3/A / K.10, 34752 Ataşehir /İstanbul

E- posta adresi : tegv@tegv.org

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!