yükleniyor

Kişisel Verilerin Korunması

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN VELİ/ÇOCUK AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (“TEGV’’ ve/veya ‘’Vakıf”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, siz değerli velilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek isteriz.

KVKK kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel Verileriniz ve velisi olduğunuz çocuğun Kişisel Verileri, TEGV ile yapılan işlemlerle bağlantılı olarak ve aşağıda Bölüm 4’te belirtilen amaç ve kapsamda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde ve aşağıdaki yöntemler ve üçüncü kişiler vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu minvalde kişisel veri toplama yöntemi ve vasıtaları aşağıdaki gibidir:

TEGV faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik ve geziler öncesinde veliler tarafından doldurulan izin belgeleri vasıtasıyla,

TEGV tarafından gerçekleştirilecek eğitimlere katılım sağlanması amacıyla doldurulan belgeler vasıtasıyla,

TEGV faaliyetleri sırasında yapılan çekimler esnasında kullanılacak fotoğraf makinesi veya kamera vasıtasıyla,

Çocukların eğitim gördüğü ve TEGV ile iş birliği içerisinde olan okullar vasıtasıyla,

Çocuklar tarafından doldurulan çocuk bilgi formu ve ailesi hakkında bilgilendirmede bulunduğu ölçme değerlendirme anketi vasıtasıyla,

TEGV etkinlik noktalarında yer alan kamera sistemleri vasıtasıyla,

Çağrı merkezi, e-posta, posta, internet sitesi ve benzeri kanallar aracılığıyla ya da yüz yüze tarafımıza iletmiş olduğunuz öneri, talep ya da şikâyetler vasıtasıyla.

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebepler aşağıdaki gibidir:

Açık rızanızın bulunması,

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve

Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

 

Toplanan Kişisel Verileriniz

Sizlerden topladığımız Kişisel Veriler aşağıda Bölüm 4'te belirttiğimiz işleme amaçlarıyla orantılı olarak işlediğimiz verilerinizdir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verileriniz ve velisi olduğunuz çocuğun Kişisel Verileri, aşağıdaki amaçlar dâhilinde açık rızanıza binaen veya KVKK kapsamında hukuken izin verilen diğer hallerde TEGV tarafından işlenmektedir:

TEGV faaliyetleri kapsamında çocuklar için düzenlenen veya düzenlenecek olan etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, (kimlik, iletişim, eğitim, etkinlik, acil durum kişi bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV faaliyetleri kapsamında çocuklar için düzenlenen veya düzenlenecek olan etkinliklerin planlanması ve yürütülmesi, (sağlık bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

TEGV’in gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği eğitim projelerine katılım sağlanması ve projenin yürütülmesi, (kimlik, iletişim, etkinlik, eğitim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV faaliyetleri kapsamında gezilerin düzenlenmesi ve çocukların katılımının sağlanması, (kimlik, iletişim, etkinlik, eğitim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV faaliyetleri sırasında kaydedilen fotoğraf, video ve benzeri çıktıların tanıtım, duyuru ve benzeri iletişim amaçları ile kullanılması, (kimlik, iletişim, eğitim, etkinlik, görsel kayıt bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

TEGV faaliyetleri çerçevesinde çocuğun emniyetinin sağlanması, (kimlik, iletişim, acil durum kişi bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Çocuğun herhangi bir sağlık sorunu var ise buna ilişkin olarak etkinliklere uygunluğunun değerlendirilmesi, (kimlik, sağlık bilgileri), (Hukuki sebep: Açık rıza)

Çocuğun etkinlik kapsamında güvenliğinin sağlanması adına ferdi kaza sigortası yapılması, (kimlik bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Fiziksel mekân ve etkinlik noktası güvenliğinin sağlanması, (kimlik, görsel ve işitsel kayıtlar, fiziksel mekân güvenliği bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması)

Katılım sağlanacak olan TEGV ve diğer kurum etkinliklerine ilişkin bilgi verilmesi, (kimlik, iletişim, etkinlik bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV faaliyetleri kapsamında mezunlarımızın takibi ve mezunlarımızla iletişime geçilmesi, (kimlik, iletişim, eğitim, etkinlik bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV’in amaçları doğrultusunda çocuklara verilen eğitimlerin, sunulan imkânların iyileştirilmesi amacıyla çocuk verilerinin analiz edilmesi ve ihtiyacın tespit edilmesi, (kimlik, iletişim, eğitim, etkinlik bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

TEGV tarafından düzenlenen etkinlik, projeler kapsamında hediye verilmesi, (kimlik, iletişim bilgileri), (Hukuki sebep: Meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Hukuki süreçlerin yürütülmesi kapsamında öneri, talep ve şikâyet süreçlerinin takibi, (kimlik, iletişim, hukuki işlem, eğitim, etkinlik, öneri, talep ve şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması)

Yasal yükümlülüklerin ve idari yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilmesi bağlamında yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (kimlik, iletişim, hukuki işlem, eğitim, etkinlik, öneri, talep ve şikâyet bilgileri), (Hukuki sebep: Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi)

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TEGV, Kişisel Verilerinizi ve velisi olduğunuz çocuğun Kişisel Verilerini, hukuken izin verilen hallerde (ve Madde 4’te belirtilen amaçlar çerçevesinde) yurt içinde veya yurt dışında; iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan çağrı merkezi, hukuk, muhasebe ve benzeri alanlarda destek alınan kişilere, TEGV sponsorlarına, sosyal medya şirketleri, prodüksiyon şirketleri, ajanslar, reklam şirketleri ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer üçüncü kişiler ile (bulut bilişim, yedekleme, yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir ve/veya erişme açabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusu olan TEGV’den talep edebilirsiniz.

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin 30 (otuz) gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen talepler yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olarak TEGV’e iletilecektir.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca TEGV’e daha önce bildirilen ve TEGV’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (kimliğinizi tespit edici belgeleri ekleyerek) veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

TEGV başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (bir maliyeti olmaması halinde) ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret alınabilir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

 

Veri Sorumlusu : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Posta adresi : Kosifler İş Merkezi, İçerenköy Mah. Askent Sok. No: 3/A / K.10, 34752 Ataşehir /İstanbul

E- posta adresi : tegv@tegv.org


 

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!