yükleniyor

Kişisel Verilerin Korunması

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI GÖNÜLLÜ TAAHHÜTNAMESİ

Vakfın misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü çalışmalarını sürdüreceğimi,

Vakıf standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerde bulunmayacağımı,

Personelden yetki ve sorumlulukları dışında hizmet istemeyeceğimi,

Çocuk ve yetişkin paydaşlarla ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi, tüm TEGV paydaşlara eşit mesafede olacağımı ve kültürel farklılıkları gözeterek, çocuklar için rol model olacağımı,

Eğitim Gönüllüleri Vakfı Tanıtım Toplantısına ve Gönüllü Eğitimlerine katılacağımı,

“Gönüllü Başucu Kitabı”nı temel alıp uygulayacağımı ve gönüllü çalışmalarında süreklilik gösterip, zaman planlamasına uyacağımı,

Vakfın gönüllü-etkinlik-çocuk kapsamında yürüttüğü ölçme-değerlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulan desteği vereceğimi,

TEGV etkinliklerinin iki gönüllü birlikte verildiği prensibini kabul ettiğimi,

Öncelikli olarak ‘Program Gönüllü Eğitimi’ni aldığım etkinliği vereceğimi,

Paylaşım toplantılarına, organizasyonlara ve gönüllü seminerlerine katılacağımı, katılamayacağım durumlarda önceden bilgi vereceğimi,

TEGV’in gönüllüleriyle etkin iletişim kurabilmesi için, Vakıf kayıtlarındaki bilgilerimin güncel olmasını sağlayacağımı,

Vakfın bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon, çağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafına ulaştırılmasını önceden kabul ettiğimi ve bu konuda gerekli izni verdiğimi,

Vakıf personeli ve diğer gönüllülerle uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına destek vereceğimi,

Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, öncelikle personelle bağlantı kurup, çözüm bulmak için ortak hareket edeceğimi,

Vakıf bünyesinde herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmayacağımı,

Kişisel sorunlarımı Vakıftaki gönüllü çalışmalarına taşımayacağımı,

Katılmayı ve destek vermeyi taahhüt ettiğim etkinliğin uygulanışında, kişisel nedenlerden kaynaklanan aksaklık yaşanmasına izin vermeyeceğimi,

Vakfa, personellerine, çocuk üyelerine ve gönüllülerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine azami düzeyde riayet edeceğimi; bu kişisel veri, bilgi ve görselleri (fotoğraf, video, ses vb.); üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcıları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla ve sosyal medya vb. mecralarda paylaşmayacağımı, açık rıza alınmamış ve tarafıma açıkça yetki verilmemiş hiçbir kişisel veri, bilgi ya da göreli işlemeyeceğimi ve kullanmayacağımı,

Gönüllülüğün ifası için zorunlu kişisel verilerimin Vakıf tarafından işlenmesine izin verdiğimi ve rızam bulunduğunu,

Vakıf nezdindeki her türlü Kişisel Veriye ilişkin olarak, gönüllülük ilişkisi süresince ve gönüllülük ilişkisinin son bulmasını takiben de süresiz olarak;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuata uygun davrandığımı ve davranacağımı,

Mevzuata uygun ve Vakıf süreçleri içerisinde sürdürülen faaliyetler dışında herhangi bir faaliyette bulunmadığımı ve bulunmayacağımı,

Mevzuata uygun Vakıf süreçleri dışında işbu Kişisel Verileri üçüncü kişilere kesinlikle aktarmadığımı ve aktarmayacağımı,

Kişisel Verileri herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmayacağımı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamayacağımı, reklam amacıyla kullanmayacağımı ve kesinlikle ifşa etmeyeceğimi,

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, özel ve hassas bir öneme sahip olduğunu ve söz konusu verileri yetki kapsamı dışında kesinlikle işlemeyeceğimi,

Kişisel verilere bağlı ihlalleri nedeniyle Vakfın Şahsıma rücu etme hakkının bulunduğunu ve iş bu Taahhütnameye aykırılıktan dolayı Vakfın uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacağımı,

Vakfın etkinlikleri kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf, video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin Vakfın kurumsal iletişim organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vd.) ya da çeşitli iletişim-tanıtım materyalleri ile faaliyetlerinde Vakıf tarafından süresiz olarak kullanımına izin verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,

Gönüllü belge teslimi sürecinin tamamlanmasından itibaren adli sicil kaydında ve diğer kişisel bilgilerimde meydana gelen değişiklikleri Vakfa bildireceğimi ve yenilenen adli sicil kaydını Vakfa teslim edeceğimi,

Eğitmen Gönüllü olmam durumumda,

Kaynakları verimli ve etkin kullanmak adına eğitim önceliğini kayıtlı olduğum Etkinlik Noktasına vereceğimi, İhtiyaç halinde ise kayıtlı olduğum Etkinlik Noktasına bilgi vererek, eğitime davet edildiğim diğer Etkinlik Noktalarına destek olacağımı,

Eğitmenler için yapılan toplantılara, organizasyonlara katılacağımı; katılamayacağım durumlarda bilgi vereceğimi

Her Etkinlik Dönemi başında, Etkinlik Noktasına eğitmenliğe devam edip etmeyeceğimi bildireceğimi ve iletişim bilgilerimi güncelleyeceğimi,

Eğitim öncesi, (varsa) eğitim vereceğim diğer Eğitmenin iletişim bilgilerini Etkinlik Noktasından alacağımı ve hazırlıklar için iletişime geçeceğimi,

Eğitimin ardından katılımcılar ile ilgili Etkinlik Noktası Sorumlusuna geribildirim vereceğimi,

TEGV İletişim Platformu’nu aktif olarak kullanacağımı ve duyuruları takip edeceğimi,

Eğitim organizasyonu ve eğitim süreçlerinde karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda, Etkinlik Noktası Sorumlusunu bilgilendirip, çözüm için ortak hareket edeceğimi,

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, başta kişisel veriler olmak üzere şahsi, fikri ya da sınai mülkiyet konusu içerik, kullanım ve faaliyetler, tarafımla yapılacak her türlü iletişim ile yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerime ilişkin lüzumlu tüm izin, onay ve muvafakatleri verdiğimi, yazılı hüküm ve şartlara uyacağımı ve uygulayacağımı,

Eğitim Gönüllüleri Gönüllü Adayı Bilgi Formu’nda verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu,

Kendi isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi ve kusurumla sebep olduğum herhangi bir kazada her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu,

TEGV bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamındaki bilgi güvenliği kurallarına uyacağımı,

Kendime ve birlikte etkinlik yapacağım çocuk ve gönüllülere zarar verebilecek ve/veya kendim ve çevremdekiler açısından bilinmesi / önlem alınması / izlenmesi gereken herhangi bir sağlık sorunum olmadığını, olduğu takdirde etkinlik noktası sorumlularını bilgilendireceğimi,

Etkinlikler ile bu faaliyetlere yönelik düzenlenen seyahat / gezi / vb. organizasyonlar ile bunlara götürülüp, getirilmem sırasında oluşacak zararlara ilişkin tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu,

Yukarıda yazılı faaliyetlerim sırasında bilerek veya ihmalim nedeni ile gerek TEGV’in maddi veya manevi varlığına gerekse üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar gelmesi halinde, Vakfın olası zararını tarafımdan talep etme hakkının saklı olduğunu, bu taahhütnameye aykırı hareket etmiş olmam halinde Vakıftan herhangi bir talepte bulunmayacağımı, doğacak sorumluluk nedeniyle Vakfa rücu etmeyeceğimi,

Bu Taahhütnamenin yorumunda ve işbu taahhütname sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukukunun uygulanacağını ve İstanbul Merkez- Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacağını,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!